اتاق فرار روز مرگت مبارک

جشن تولد لیسا تبدیل به جشن مرگ شما شده است! در چنگ یک قاتل روانی گیر افتاده اید ...

ظفر
تهران
8 از 10
سختی بازی
70 دقیقه
زمان برای فرار
4-9 نفر
تعداد بازیکن‌ها

رزرو نوبت